SHL-Q2155 Công tắc hành trình Omron

295 lượt xem

Ngày: 08/06/2019

Tình trạng : Còn Hàng

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0936.296.483 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

SHL-Q2155 Công tắc hành trình Omron

Subminiature Enclosed Switch (Measuring 48 x 17.5 x 45 mm) with High Sealing Property

Switches

Type Standard Micro load
Actuator Model Model
Plunger
331_lu_1_1
SHL-D55 SHL-D55-01
Panel mount plunger
331_lu_1_2
SHL-Q55 SHL-Q55-01
Panel mount roller plunger
331_lu_1_3
SHL-Q2255 SHL-Q2255-01
Panel mount crossroller plunger
331_lu_1_4
SHL-Q2155 SHL-Q2155-01
Short hinge lever
331_lu_1_5
SHL-W55 SHL-W55-01
Hinge lever
331_lu_1_6
SHL-W155 SHL-W155-01
Short hinge roller lever
331_lu_1_7
SHL-W255 SHL-W255-01
Hinge roller lever
331_lu_1_8
SHL-W2155 SHL-W2155-01
One-way action short hinge roller lever
331_lu_1_9
SHL-W355 SHL-W355-01
One-way action hinge roller lever
331_lu_1_10
SHL-W3155 SHL-W3155-01
Note: Models are also available with molded terminals and with molded terminals and operation indicators. Refer to Data
Sheet.

Molded Terminal Models with Wire Cable

Without Operation Indicator

Type Standard Micro load
Location of
lead outle
Actuator Model Model
Right-hand Plunger SHL-D55-MR VCTF 3M SHL-D55-01MR VCTF 3M
Panel mount plunger SHL-Q55-MR VCTF 3M SHL-Q55-01MR VCTF 3M
Panel mount roller plunger SHL-Q2255-MR VCTF 3M SHL-Q2255-01MR VCTF 3M
Panel mount crossroller plunger SHL-Q2155-MR VCTF 3M SHL-Q2155-01MR VCTF 3M
Short hinge lever SHL-W55-MR VCTF 3M
Hinge lever SHL-W155-MR VCTF 3M
Short hinge roller lever SHL-W255-MR VCTF 3M SHL-W255-01MR VCTF 3M
Hinge roller lever SHL-W2155-MR VCTF 3M SHL-W2155-01MR VCTF 3M
One-way action short hinge roller lever SHL-W355-MR VCTF 3M
Left-hand Plunger SHL-D55-ML VCTF 3M
Panel mount roller plunger SHL-Q2255-ML VCTF 3M SHL-Q2255-01ML VCTF 3M
Panel mount crossroller plunger SHL-Q2155-ML VCTF 3M
Short hinge lever SHL-W55-ML VCTF 3M
Hinge lever SHL-W155-ML VCTF 3M
Short hinge roller lever SHL-W255-ML VCTF 3M
Hinge roller lever SHL-W2155-ML VCTF 3M SHL-W2155-01ML VCTF 3M
Underside Plunger SHL-D55-MD VCTF 3M
Panel mount plunger SHL-Q55-MD VCTF 3M
Panel mount roller plunger SHL-Q2255-MD VCTF 3M SHL-Q2255-01MD VCTF 3M
Panel mount crossroller plunger SHL-Q2155-MD VCTF 3M
Short hinge lever SHL-W55-MD VCTF 3M
Hinge lever SHL-W155-MD VCTF 3M
Short hinge roller lever SHL-W255-MD VCTF 3M
Hinge roller lever SHL-W2155-MD VCTF 3M
One-way action short hinge roller lever SHL-W355-MD VCTF 3M

Operation Indicator

Type Standard Micro load
Location of
lead outle
Actuator Voltage
specifi-
cation*
Model Model
Right-hand Plunger L2 SHL-D55-L2MR VCTF 3M
L3 SHL-D55-L3MR VCTF 3M SHL-D55-01L3MR VCTF 3M
L4 SHL-D55-L4MR VCTF 3M
Panel mount plunger L3 SHL-Q55-L3MR VCTF 3M
L4 SHL-Q55-L4MR VCTF 3M
Panel mount roller plunger L2 SHL-Q2255-L2MR VCTF 3M
L3 SHL-Q2255-L3MR VCTF 3M SHL-Q2255-01L3MR VCTF 3M
L4 SHL-Q2255-L4MR VCTF 3M SHL-Q2255-01L4MR VCTF 3M
Panel mount crossroller
plunger
L3 SHL-Q2155-L3MR VCTF 3M SHL-Q2155-01L3MR VCTF 3M
L4 SHL-Q2155-L4MR VCTF 3M SHL-Q2155-01L4MR VCTF 3M
Hinge lever L3 SHL-W155-L3MR VCTF 3M
Short hinge roller lever L3 SHL-W255-L3MR VCTF 3M
L4 SHL-W255-L4MR VCTF 3M SHL-W255-01L4MR VCTF 3M
Hinge roller lever L3 SHL-W2155-L3MR VCTF 3M
L4 SHL-W2155-L4MR VCTF 3M SHL-W2155-01L4MR VCTF 3M
One-way action short hinge
roller lever
L4 SHL-W355-L4MR VCTF 3M
Left-hand Panel mount plunger L2 SHL-Q55-L2ML VCTF 3M
Panel mount roller plunger L3 SHL-Q2255-L3ML VCTF 3M SHL-Q2255-01L3ML VCTF 3M
L4 SHL-Q2255-L4ML VCTF 3M
Short hinge lever L3 SHL-W55-L3ML VCTF 3M
Hinge lever L3 SHL-W155-L3ML VCTF 3M
L4 SHL-W155-L4ML VCTF 3M
Short hinge roller lever L3 SHL-W255-L3ML VCTF 3M
L4 SHL-W255-01L4ML VCTF 3M
Underside Panel mount roller plunger L4 SHL-Q2255-L4MD VCTF 3M SHL-Q2255-01L4MD VCTF 3M
Short hinge roller lever L3 SHL-W255-L3MD VCTF 3M
L4 SHL-W255-L4MD VCTF 3M
Hinge roller lever L4 SHL-W2155-L4MD VCTF 3M

* Refer to Voltage rating for voltage specifications on Data Sheet.

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM