SHL-D55 Công tắc hành trình Omron

501 lượt xem

Ngày: 08/06/2019

Hết Hàng

Thông tin sản phẩm

421,000

Hết hàng

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới dây

0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)

SHL-D55

Công tắc hành trình Omron

Subminiature Enclosed Switch (Measuring 48 x 17.5 x 45 mm) with High Sealing Property

Switches

TypeStandardMicro load
ActuatorModelModel
Plunger
331_lu_1_1
SHL-D55SHL-D55-01
Panel mount plunger
331_lu_1_2
SHL-Q55SHL-Q55-01
Panel mount roller plunger
331_lu_1_3
SHL-Q2255SHL-Q2255-01
Panel mount crossroller plunger
331_lu_1_4
SHL-Q2155SHL-Q2155-01
Short hinge lever
331_lu_1_5
SHL-W55SHL-W55-01
Hinge lever
331_lu_1_6
SHL-W155SHL-W155-01
Short hinge roller lever
331_lu_1_7
SHL-W255SHL-W255-01
Hinge roller lever
331_lu_1_8
SHL-W2155SHL-W2155-01
One-way action short hinge roller lever
331_lu_1_9
SHL-W355SHL-W355-01
One-way action hinge roller lever
331_lu_1_10
SHL-W3155SHL-W3155-01
Note: Models are also available with molded terminals and with molded terminals and operation indicators. Refer to Data
Sheet.

Molded Terminal Models with Wire Cable

Without Operation Indicator

TypeStandardMicro load
Location of
lead outle
ActuatorModelModel
Right-handPlungerSHL-D55-MR VCTF 3MSHL-D55-01MR VCTF 3M
Panel mount plungerSHL-Q55-MR VCTF 3MSHL-Q55-01MR VCTF 3M
Panel mount roller plungerSHL-Q2255-MR VCTF 3MSHL-Q2255-01MR VCTF 3M
Panel mount crossroller plungerSHL-Q2155-MR VCTF 3MSHL-Q2155-01MR VCTF 3M
Short hinge leverSHL-W55-MR VCTF 3M
Hinge leverSHL-W155-MR VCTF 3M
Short hinge roller leverSHL-W255-MR VCTF 3MSHL-W255-01MR VCTF 3M
Hinge roller leverSHL-W2155-MR VCTF 3MSHL-W2155-01MR VCTF 3M
One-way action short hinge roller leverSHL-W355-MR VCTF 3M
Left-handPlungerSHL-D55-ML VCTF 3M
Panel mount roller plungerSHL-Q2255-ML VCTF 3MSHL-Q2255-01ML VCTF 3M
Panel mount crossroller plungerSHL-Q2155-ML VCTF 3M
Short hinge leverSHL-W55-ML VCTF 3M
Hinge leverSHL-W155-ML VCTF 3M
Short hinge roller leverSHL-W255-ML VCTF 3M
Hinge roller leverSHL-W2155-ML VCTF 3MSHL-W2155-01ML VCTF 3M
UndersidePlungerSHL-D55-MD VCTF 3M
Panel mount plungerSHL-Q55-MD VCTF 3M
Panel mount roller plungerSHL-Q2255-MD VCTF 3MSHL-Q2255-01MD VCTF 3M
Panel mount crossroller plungerSHL-Q2155-MD VCTF 3M
Short hinge leverSHL-W55-MD VCTF 3M
Hinge leverSHL-W155-MD VCTF 3M
Short hinge roller leverSHL-W255-MD VCTF 3M
Hinge roller leverSHL-W2155-MD VCTF 3M
One-way action short hinge roller leverSHL-W355-MD VCTF 3M

Operation Indicator

TypeStandardMicro load
Location of
lead outle
ActuatorVoltage
specifi-
cation*
ModelModel
Right-handPlungerL2SHL-D55-L2MR VCTF 3M
L3SHL-D55-L3MR VCTF 3MSHL-D55-01L3MR VCTF 3M
L4SHL-D55-L4MR VCTF 3M
Panel mount plungerL3SHL-Q55-L3MR VCTF 3M
L4SHL-Q55-L4MR VCTF 3M
Panel mount roller plungerL2SHL-Q2255-L2MR VCTF 3M
L3SHL-Q2255-L3MR VCTF 3MSHL-Q2255-01L3MR VCTF 3M
L4SHL-Q2255-L4MR VCTF 3MSHL-Q2255-01L4MR VCTF 3M
Panel mount crossroller
plunger
L3SHL-Q2155-L3MR VCTF 3MSHL-Q2155-01L3MR VCTF 3M
L4SHL-Q2155-L4MR VCTF 3MSHL-Q2155-01L4MR VCTF 3M
Hinge leverL3SHL-W155-L3MR VCTF 3M
Short hinge roller leverL3SHL-W255-L3MR VCTF 3M
L4SHL-W255-L4MR VCTF 3MSHL-W255-01L4MR VCTF 3M
Hinge roller leverL3SHL-W2155-L3MR VCTF 3M
L4SHL-W2155-L4MR VCTF 3MSHL-W2155-01L4MR VCTF 3M
One-way action short hinge
roller lever
L4SHL-W355-L4MR VCTF 3M
Left-handPanel mount plungerL2SHL-Q55-L2ML VCTF 3M
Panel mount roller plungerL3SHL-Q2255-L3ML VCTF 3MSHL-Q2255-01L3ML VCTF 3M
L4SHL-Q2255-L4ML VCTF 3M
Short hinge leverL3SHL-W55-L3ML VCTF 3M
Hinge leverL3SHL-W155-L3ML VCTF 3M
L4SHL-W155-L4ML VCTF 3M
Short hinge roller leverL3SHL-W255-L3ML VCTF 3M
L4SHL-W255-01L4ML VCTF 3M
UndersidePanel mount roller plungerL4SHL-Q2255-L4MD VCTF 3MSHL-Q2255-01L4MD VCTF 3M
Short hinge roller leverL3SHL-W255-L3MD VCTF 3M
L4SHL-W255-L4MD VCTF 3M
Hinge roller leverL4SHL-W2155-L4MD VCTF 3M

* Refer to Voltage rating for voltage specifications on Data Sheet.

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM