Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-110WS

25,850,000 10,632,000
- 59%

Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107WV

14,100,000 6,400,000
- 55%

Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-103WQ

9,047,000 5,042,000
- 44%

Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-110CS

11,231,000 7,199,000
- 36%

Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107CV

9,870,000 4,735,000
- 52%

Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107EG

12,925,000 8,097,000
- 37%

Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107EV

11,280,000 5,671,000
- 50%

Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107BV

7,520,000 2,650,000
- 65%

Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-103BQ

7,050,000 2,984,000
- 58%